Statut

Automobilklubu Stargardzkiego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie Automobilklub Stargardzki zwane dalej Stowarzyszeniem jest   dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją.
 2. Stowarzyszenie może się również posługiwać nazwą skróconą „AK Stargard”.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach [t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261] z późniejszymi zmianami] oraz niniejszego statutu.
 2. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.
 3. Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

§ 3.

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Stargard.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4.

Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, barw, oznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji podobnym celu działania.
 2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może powołać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 2. Organizowanie i popularyzowanie sportów motorowych. 
 3. Organizowanie turystyki motorowej oraz caravaningowej. 

§ 7.

Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

 1. Organizowanie zawodów sportowych, rajdów, zlotów, festynów i pokazów zgodnie z właściwą dla siebie dziedziną działalności.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkolenia i doszkalania kierowców. 
 3. Organizowanie i prowadzenie samoobsługowych stacji i warsztatów dla członków Stowarzyszenia. 
 4. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapobiegania i podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
 5. Rozwijanie działalności w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz życia klubowego. 
 6. Za działalność motoryzacyjną uznaje się działalność dotyczącą wszelkich pojazdów silnikowych, w tym samochodów, bolidów, motocykli, motorowerów, gokartów, quadów itp. 
 7. Za działalność w sportach motorowych uznaje się działalność: 
  • w sporcie samochodowym,
  • w sporcie motocyklowym,
  • w sporcie kartingowym,
  • w sporcie żużlowym.

§ 8.

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu Członków. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, a także zlecać na zewnątrz prace świadczone na jego rzecz.
 2. Działalność statutową Stowarzyszenia w zakresie § 7 określa się na odpłatną i nieodpłatną.
 3. Osiągnięte przez Stowarzyszenie nadwyżki finansowe przeznacza się na jego potrzeby.
 4. Obowiązek rachunkowego wyodrębnienia działalności w formie odpłatnej i nieodpłatnej spoczywa na osobie Skarbnika.

Rozdział III
Prawa i obowiązki Członków

§ 9.

Stowarzyszenie składa się z Członków:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych. 
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele Stowarzyszenia i deklarująca na jego rzecz pomoc finansową lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

§ 11.

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, w drodze uchwały, zwykłą większością głosów.
 2. Nadania godności Członka honorowego dokonuje Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Przywrócenia na listę członków dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu i w przypadku zapłaty wszystkich zaległych składek.

§ 12.

 1. Wszyscy członkowie mają prawo do:
  • uczestnictwa w Zgromadzeniach Członków,
  • zgłaszania propozycji i wniosków władzom Stowarzyszenia,
  • uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • posiadania legitymacji, reprezentowania barw i noszenia odznak Stowarzyszenia,
  • korzystania ze sprzętu Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
  • korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 2. Członkowie zwyczajni i honorowi posiadają bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
 4. Członkowie wspierający mogą określać przeznaczenie deklarowanej pomocy.
 5. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, głosu stanowiącego na zebraniach członków Stowarzyszenia i reprezentowania barw Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
  • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia
  • godnego reprezentowania Stowarzyszenia, dawania przykładu właściwej postawy moralnej oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia
  • brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia
  • regularnego opłacania składek członkowskich
  • podnoszenia poziomu wiedzy o motoryzacji 
  • chronienia własności Stowarzyszenia jako wspólnego dobra
  • krzewienia kultury motoryzacyjnej
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§ 14.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności złożonej na piśmie do Zarządu
  • Śmierci członka
  • Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
   • działalności sprzecznej ze statutem, regulaminami oraz uchwałami władz stowarzyszenia
   • działania na szkodę Stowarzyszenia
   • zalegania w opłacie składek za rok poprzedni przez okres przekraczający 6 miesięcy
   • innego ważnego powodu, po uprzednim pisemnym wezwaniu do złożenia wyjaśnień
 2. Prawomocnego wyroku sądu orzekającego pozbawienie praw publicznych
 3. Utraty osobowości prawnej Członka wspierającego
 4. Uchwały Zgromadzenia Członków pozbawiającej członkostwa honorowego
 5. Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia Członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:
  • pochwałę na piśmie
  • nagrodę rzeczową
  • dyplom
  • odznakę honorową Stowarzyszenia

§ 15.

Od uchwały Zarządu pozbawiającej członkostwa przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty uchwalenia stosownej uchwały. Odwołanie podlega opłacie w kwocie 500 złotych i wnoszone jest na konto Stowarzyszenia. Uchwała Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 16.

 1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia lub działalność na szkodę Stowarzyszenia Zarząd może nakładać na Członków następujące kary:
  • upomnienia
  • nagany
  • nagany z ostrzeżeniem
  • zawieszenia na okres do 2 lat w prawach członka klubu
  • wykluczenia
 2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Zgromadzenia Członków.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 17.

 1. Organizacja Stowarzyszenia obejmuje:
  • władze Stowarzyszenia  
  • oddziały (delegatury) Stowarzyszenia
  • koła
  • sekcje
 2. Sekcje mogą być tworzone w ramach zasobów tematycznych pojazdów Członków Stowarzyszenia.
 3. Koła mogą być tworzone przy zakładach pracy w miejscu zamieszkania oraz przy zarządzie Stowarzyszenia.
 4. Do powołania koła lub sekcji wymagana jest liczba co najmniej 5 Członków Stowarzyszenia.
 5. Oddziały (delegatury) mogą być tworzone w terenie, na którym istnieją co najmniej trzy koła.

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia

§ 18.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 19.

Kadencja władz trwa cztery lata. 

§ 20.

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą te same funkcje pełnić wielokrotnie.

§ 21.

W razie zmniejszenia się składu wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, pozostali Członkowie organu mogą uzupełnić skład w drodze kooptacji do ¼ składu na podstawie uchwały Zarządu. 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 22.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne (sprawozdawczo-wyborcze) lub Nadzwyczajne.
 3. W Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni i honorowi,
  • z głosem doradczym – Członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 4. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes Zarządu lub dwóch innych Członków Zarządu co najmniej raz na cztery lata na koniec kadencji Zarządu – z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej ½ Członków Zarządu, ²/ᴣ Członków Komisji Rewizyjnej lub ¼ członków Stowarzyszenia, ogłaszając to co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem terminu obrad.
 5. Ogłoszenie powinno zawierać informację o terminie, miejscu i porządku obrad. Powinno zostać dokonane w sposób umożliwiający wszystkim członkom Stowarzyszenia zapoznanie się z jego treścią, może być przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej.
 6. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.
 7. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 6, Prezes Zarządu lub dwóch innych Członków Zarządu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie, tego samego dnia, 15 minut później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od ilości obecnych Członków uprawnionych do głosowania.
 8. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
 9. Głosowanie jest jawne, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
 10. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia, w szczególności z głosowania, sporządzony jest protokół podpisywany przez prowadzącego obrady i protokolanta.
 11. Zasady działania Walnego Zgromadzenia określa statut oraz regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 23.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność inny Członek Zarządu, a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.

§ 24.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Prezes Zarządu lub dwóch innych Członków Zarządu:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemne, umotywowane żądanie co najmniej ¼ liczby Członków Stowarzyszenia.
 2. Zgromadzenie winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku do Zarządu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

 1. Uchwalanie programów działania Stowarzyszenia
 2. Uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Wybór i odwoływanie członków władz wybieralnych Stowarzyszenia: Zarządu (w tym Prezesa) i Komisji Rewizyjnej (w tym jej Przewodniczącego) 
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 5. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków lub władze Stowarzyszenia
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich
 7. Zatwierdzanie świadczeń na rzecz innych organizacji
 8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 9. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, a niezastrzeżonych statutem dla innych organów.
 10. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenia innych organizacji do których będzie należało Stowarzyszenie.

Zarząd

§ 26.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Członków i ponosi odpowiedzialność przed Zgromadzeniem Członków.

§ 27.

 1. Zarząd składa się z od 5 do 12 członków. 
 2. Zatwierdzenie składu Zarządu następuje na tym samym Zgromadzeniu Członków, na którym został powołany Prezes Zarządu. 
 3. Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: 
 4. Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie, a w sprawach finansowych: Prezes Zarządu i Skarbnik – łącznie lub dwóch Członków Zarządu i Skarbnik – łącznie.
 5. Do przyjmowania oświadczeń woli kierowanych do Stowarzyszenia uprawniony jest każdy Członek Zarządu.

§ 28.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż jeden raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby Członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów, na posiedzeniu Zarządu, decyduje głos prowadzącego posiedzenie Zarządu.
 4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 29.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Określenie szczegółowych kierunków działania mających na celu:
  • bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowania go na zewnątrz
  • zatwierdzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia
  • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
  • koordynowanie i nadzorowanie sekcji, kół i oddziałów
  • powoływanie i rozwiązywanie sekcji, kół i oddziałów (delegatur) i zatwierdzanie ich regulaminów
  • opracowywanie w oparciu o obowiązujące regulaminy ramowych regulaminów sportowych
  • zwoływanie i przygotowywanie Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
  • powoływanie na inne stanowiska nieobjęte kompetencjami Walnego Zgromadzenia Członków urzędujących członków zarządu Stowarzyszenia i głównego księgowego lub zlecenie prowadzenia księgowości podmiotowi zewnętrznemu.
 3. Uchwalanie regulaminów, przyjmowanie członków.
 4. Uchwalanie wzoru deklaracji członkowskiej.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku.
 6. Powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich zadań.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 8. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń.
 9. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie nowych organizacji lub przynależności do innych Stowarzyszeń.
 11. Składanie sprawozdań z dzna Walnym Zgromadzeniu Członków.
 12. Rozstrzyganie sporów w Stowarzyszeniu.
 13. Podejmowanie innych czynności nie zastrzeżonych niniejszym statutem.

Komisja Rewizyjna

§ 30.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli w Stowarzyszeniu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków.

§ 31.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.
 2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień.
 3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem działań władz Stowarzyszenia.
 4. Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium Zarządowi.
 5. Opiniowanie kwestii spornych.
 6. Zasady działania Komisji Rewizyjnej ustala regulamin uchwalony przez Komisję.

§ 32.

Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo do udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 33.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 
  • nieruchomości,
  • ruchomości,
  • fundusze,
  • wpływy z wpisowego i składek członkowskich
  • dotacje
  • wpływy z działalności statutowej
  • dochody z innej działalności, na którą Stowarzyszenie otrzymało odrębne zezwolenie    
  • właściwych organów administracji państwowej.
  • inne prawa majątkowe.
 2. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 34.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, a także z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku jej podjęcia.

§ 35.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy Prezesa i Skarbnika stowarzyszenia.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36.

 1. Uchwalane zmiany statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów Członków, przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
 2. W przypadku braku quorum, dalsze działanie podejmuje się w drugim terminie, tego samego dnia, 15 minut później po pierwszym terminie.  W takim wypadku uchwały Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od ilości obecnych Członków uprawnionych do głosowania.
 3. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia muszą mieć formę uchwały i mogą być przedmiotem obrad Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad przesłanym Członkom łącznie z zawiadomieniem o Zgromadzeniu Członków lub umieszczeniu go na ogólnodostępnej stronie internetowej Stowarzyszenia w terminie minimum 15 dni przed Zgromadzeniem Członków w celu umożliwienia zapoznania się z treścią jego projektu.

§ 37.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić też uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego wyłącznie w tym celu.
 2. Sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia określa uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 3. Pozostały majątek, po wypełnieniu zobowiązań Stowarzyszenia będzie przeznaczony dla jednego lub kilku Stowarzyszeń, których celami statutowymi są cele społeczne i publicznie użyteczne.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 38.

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustawowe dotyczące Stowarzyszeń w Polsce oraz umowy międzynarodowe, których Polska jest stroną.

§ 39.

Statut Automobilklubu Stargardzkiego uchwalono i przyjęto na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Automobilklubu Stargardzkiego w dniu 27.04.2023 roku.