Statut

Automobilklubu Stargardzkiego


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Automobilklub Stargardzki zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją o celach niezarobkowych.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach [Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami] oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.
 3. Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

§ 3.

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest Stargard Szczeciński.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, barw, oznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego i działa zgodnie ze statutem i uchwałami władz Związku
 2. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 3. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może powołać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6.

Celem klubu jest:

 1. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagandy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Organizowanie i popularyzowanie sportów motorowych.
 4. Organizowanie turystyki motorowej oraz caravaningowej.

§ 7.

Cele powyższe klub realizuje poprzez:

 1. Organizowanie zawodów sportowych, rajdów, zlotów, festynów i pokazów zgodnie z właściwą dla siebie dziedziną działalności.
 2. Propagowanie turystyki motorowej.
 3. Organizowanie i prowadzenie szkolenia i doszkalania kierowców.
 4. Organizowanie i prowadzenie samoobsługowych stacji i warsztatów dla członków.
 5. Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w akcji zwalczania wypadków drogowych i podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 6. Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz życia klubowego.
 7. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy administracji państwowej i Polski Związek Motorowy.

§ 8.

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Może ono jednak zatrudnić pracowników , a także zlecać na zewnątrz prace świadczone na jego rzecz .
Działalność statutową stowarzyszenia w zakresie § 7 określa się na odpłatną i nieodpłatną .
Osiągnięte z tego tytułu wszelkie nadwyżki finansowe należy przeznaczać na jej kontynuowanie
Obowiązek rachunkowego wyodrębnienia działalności w formie odpłatnej i nieodpłatnej spoczywa na osobie Skarbnika.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Stowarzyszenie składa się z członków:

 1. Wspierających.

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele Stowarzyszenia i deklarująca na jego rzecz pomoc finansową lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

§ 11.

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, w drodze uchwały, zwykłą większością głosów.
 2. Nadania godności członka honorowego dokonuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12.

 1. Wszyscy członkowie mają prawo do:
  A. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków.
  B. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.
  C. uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  D. bezpłatnego wstępu na imprezy Stowarzyszenia na zasadach określonych przez zarząd Stowarzyszenia
  E. posiadania legitymacji, reprezentowania barw i noszenia odznak Stowarzyszenia.
  F. korzystania ze szkoleń sportowych i technicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie.
  G. korzystania ze sprzętu Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
  H. korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,
 2. Członkowie zwyczajni i honorowi posiadają bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
 4. Członkowie wspierający mogą określać przeznaczenie deklarowanej pomocy.
  Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego głosu stanowiącego na zebraniach członków Stowarzyszenia i reprezentowania barw Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia.
 3. godnego reprezentowania Stowarzyszenia, dawania przykładu właściwej postawy moralnej oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia
 4. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
 5. regularnego opłacania składek członkowskich,
 6. podnoszenia swojego poziomu sportowego i fachowego w zakresie motoryzacji
 7. chronienia własności Stowarzyszenia jako wspólnego dobra,
 8. krzewienia kultury motoryzacyjnej
 9. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§ 14.

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności złożonej na piśmie do Zarzadu.
 2. Śmierci członka.
 3. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
 4. działalności sprzecznej ze statutem regulaminami oraz uchwałami władz stowarzyszenia,
 5. działania na szkodę Stowarzyszenia,
 6. zalegania w opłacie składek przez okres przekraczający 12 miesięcy lub innego ważnego powodu po uprzednim pisemnym wezwaniu do złożenia wyjaśnień.
 7. Prawomocnego wyroku sądu orzekającego pozbawienie praw publicznych.
 8. Utraty osobowości prawnej członka wspierającego.
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków pozbawiającej członkostwa honorowego.
 10. Członek może być wykluczony na podstawie uchwały zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

 1. a) pochwałę na piśmie
 2. b) nagrodę rzeczową
 3. c) dyplom
 4. d) odznakę honorową Stowarzyszenia

§ 15.

Od uchwały Zarządu pozbawiającej członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 16.

 1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, regulaminów uchwał władz Stowarzyszenia lub działalność na szkodę Stowarzyszenia można nakładać na członków zwyczajnych następujące kary:
 2. a) upomnienie
 3. b) nagana
 4. c) nagana z ostrzeżeniem
 5. d) zawieszenie na okres do 2 lat w prawach członka klubu
 6. e) wykluczenie
 7. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do właściwego terenowego zarządu okręgowego Polskiego Związku Motorowego.
  § 17.
 8. W działalności Stowarzyszenia może uczestniczyć młodzież w wieku do 18 lat za zgodą ich prawnych opiekunów.
 9. Zasady udziału młodzieży w działalności klubu określa regulamin ustalony przez zarząd Stowarzyszenia.
  Rozdział IV
  Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 18.

 1. Organizacja Stowarzyszenia obejmuje:
 2. a) władze Stowarzyszenia
 3. b) oddziały (delegatury) Stowarzyszenia
 4. c) koła,
 5. d) sekcje
 6. Sekcje mogą być tworzone w ramach zasobów tematycznych pojazdów członków Stowarzyszenia.
 7. Koła mogą być tworzone przy zakładach pracy w miejscu zamieszkania oraz przy zarządzie Stowarzyszenia.
 8. Do powołania koła lub sekcji wymagana jest liczba co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 9. Oddziały (delegatury) mogą być tworzone w terenie na którym istnieje co najmniej trzy koła.

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia

§ 19.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20.

Kadencja władz wybieranych trwa cztery lata. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą te same funkcje pełnić wielokrotnie.

§ 21.

Wybór władz (i ich odwołanie przed upływem kadencji) odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia Członków, bezwzględną większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i 1/3 liczby członków w drugim terminie.

§ 22.

W razie zmniejszenia się składu wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, pozostali członkowie organu mogą uzupełnić skład w drodze kooptacji. Uzupełniona w ten sposób liczba członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru Walnego Zgromadzenia Członków. Najbliższe Walne Zgromadzenie Członków jest zobowiązane do zatwierdzenia nowych członków.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 23.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne (sprawozdawczo-wyborcze) lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  A. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
  B. z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 4. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd lub Prezes Zarządu co najmniej raz
  na cztery lata na koniec kadencji Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej ½ członków Zarządu, ¼ członków Komisji Rewizyjnej lub ¼ członków Stowarzyszenia, ogłaszając to co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem terminu obrad.
 5. Ogłoszenie powinno zawierać informację o terminie, miejscu i porządku obrad. Powinno zostać dokonane w sposób umożliwiający wszystkim członkom Stowarzyszenia zapoznanie się z jego treścią.
 6. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności: co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych i honorowych w pierwszym terminie, a w drugim, zwołanym 15 min później, może ono skutecznie obradować, w tym podejmować ważne uchwały, w obecności co najmniej 1/5 liczby członków. W tym drugim przypadku wszelkie podjęte uchwały obowiązują dopiero po upływie 14 dni i mogą w tym czasie zostać unieważnione przez Walne Zgromadzenie obradujące przy quorum wymaganym w pierwszym terminie.
 7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
 8. Głosowanie jest jawne, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
 9. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia, w szczególności z głosowania, sporządzony jest protokół podpisywany przez prowadzącego obrady i protokolanta.
 10. Zasady działania Walnego Zgromadzenia określa statut oraz regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 24.

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera członek Zarządu, a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
 2. Jeżeli członkowie Zarządu nie są obecni, prowadzącego obrady wybierają z spośród siebie obecni członkowie Stowarzyszenia.

§ 25.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje się:
  A. z własnej inicjatywy,
  B. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  C. na pisemne umotywowane żądanie co najmniej ¼ liczby członków.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 punkty b. i c. Zgromadzenie winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania) Zarządowi.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

 1. Uchwalanie programów działania Stowarzyszenia,
 2. Uchwalanie regulaminów: Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. Uchwalenie zmian w statucie,
 4. Wybór i odwoływanie członków władz wybieralnych Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybór Prezesa i wiceprezesa (wiceprezesów) Zarządu oraz Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich.
 8. Zatwierdzanie świadczeń na rzecz innych organizacji.
 9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, a nie zastrzeżone statutem dla innych organów.

Zarząd

§ 27.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.§ 28.

 1. Zarząd Składa się z od 7 do 19 członków.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa (wiceprezesów), Skarbnika, Sekretarza i pozostałych członków.
 3. Prezesa, Wiceprezesa (wiceprezesów), Skarbnika Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej ½ członków Stowarzyszenia.
 4. Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są:
  Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, a w sprawach finansowych: Prezes Zarządu i Skarbnik – łącznie
 5. Do przyjmowania oświadczeń woli kierowanych do Stowarzyszenia uprawniony jest każdy Członek Zarządu.

§ 29.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 3. Zebranie Zarządu może się też odbyć bez formalnego zwołania, jeśli w miejscu nadającym się do jego prowadzenia obecnych jest więcej niż połowa członków Zarządu i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zebrania i przedstawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. Przy równej liczbie głosów, na posiedzeniu Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Zasady działania Zarządu ustala regulamin Uchwalony przez Zarząd.

§ 30.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Określenie szczegółowych kierunków działania mające na celu:
 3. a) bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz
 4. b) zatwierdzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia
 5. c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 6. d) koordynowanie i nadzorowanie sekcji, kół i oddziałów
 7. e) powoływanie i rozwiązywanie sekcji, kół i oddziałów (delegatur) i zatwierdzanie ich regulaminów
 8. f) opracowywanie w oparciu o obowiązujące regulaminy ramowych regulaminów sportowych
 9. g) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz określanie sposobu wyboru delegatów na okręgowy zjazd delegatów,
 10. h) powoływanie na inne stanowiska nie objęte kompetencjami Walnego Zgromadzenia Członków urzędujących członków zarządu Stowarzyszenia i głównego księgowego lub zlecenie prowadzenia księgowości podmiotowi zewnętrznemu.
 11. Uchwalanie regulaminów, przyjmowanie członków.
 12. Uchwalanie wzoru deklaracji członkowskiej.
 13. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku.
 14. Powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich zadań.
 15. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowania, skreślania).
 16. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń.
 17. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 18. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie nowych organizacji lub przynależności do nich.
 19. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 20. Rozstrzyganie sporów w Stowarzyszeniu.
 21. Podejmowanie innych czynności nie zastrzeżonych niniejszym statutem.

Komisja Rewizyjna

§ 31.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli w Stowarzyszeniu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków.

§ 32.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.
 2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień.
 3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem działań władz Stowarzyszenia.
 4. Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium Zarządowi.
 5. Opiniowanie kwestii spornych.
 6. Zasady działania Komisji Rewizyjnej ustala regulamin uchwalony przez Komisję.

§ 33.

 1. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo do udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. W przypadku określonym w § 28 ust. 3 zebranie wymienionych władz winno być zwołane odpowiednio w terminie nie dłuższym niż 30 i 14 dni.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 34.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  – nieruchomości,
  – ruchomości,
  – fundusze,
  – wpływy z wpisowego i składek członkowskich
  – dotacje
  – wpływy z działalności statutowej
  – dochody z innej działalności na którą otrzymał odrębne zezwolenie właściwych organów administracji państwowej.
  – inne prawa majątkowe.
 2. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 35.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, a także z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku jej podjęcia.

§ 36.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych klubu wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy prezesa i skarbnika stowarzyszenia.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37.

 1. Uchwalane zmiany statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i połowy w drugim terminie.
 2. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia muszą mieć formę uchwały i mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad przesłanym członkom łącznie z zawiadomieniem o Zgromadzeniu lub umieszczeniu go na ogólnodostępnej stronie internetowej Stowarzyszenia w terminie minimum 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków w celu umożliwienia zapoznania się z treścią jego projektu.

§ 38.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić jedynie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego wyłącznie w tym celu.
 2. Sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia określa uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia o jego majątku decyduje komisja likwidacyjna
  powołana przez Walne Zgromadzenie Członków
 4. Pozostały majątek, po wypełnieniu zobowiązań Stowarzyszenia będzie przeznaczony dla jednej lub kilku instytucji (organizacji), której celami statutowymi są cele społeczne i publiczne użyteczne.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 39.

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustawowe dotyczące stowarzyszeń w Polsce oraz umowy międzynarodowe, których Polska jest stroną.

§ 40.

Statut Automobilklubu Stargardzkiego uchwalono i przyjęto na Walnym Zgromadzeniu Członków Automobilklubu Stargardzkiego w dniu 20.03.2015r.